TRANG CHỦ

25 tháng 7, 2016

TRĂM NĂM BIA ĐÁ ......

                                       . Cuộc đời sao lắm nổi nênh 
Vì ảo lên nghĩa cứ lềnh bềnh trôi 
. Sao mà nhục thế hỡi người 
Reo mãi tiếng ác của thời trẻ ranh 
.
. Thôi rồi tình nghĩa tan tành 
Người làm như thế hổ danh đàn bà 
. Bán đời cưỡi ngựa xem hoa
Dối gian lừa lọc bạn xa đời thường 
.Tự tay làm chuyện tang thương 
Rồi gieo tiếng ác đời thường khổ ai
. Đời rùa ai trách dông dài 
Cứ đội hạc với cõng bia lên chùa 
. Thôi em về kệ gió đưa 
Người khôn nói ít –nói nhiều khôn chi 
.Là đồng phải nhẹ hơn chì 
Chấp nhận phận số nói chi- lắm điều ......